dehaze

הרעת תנאים, מתי?

קשרי עבודה, בדומה לקשרי זוגיות, מתחילים במקרים רבים באופוריה. שני הצדדים מתאמצים יותר להתייחס לרגישויות הצד השני, כמו גם להציע את התנאים הטובים ביותר. עובדים, מצידם, יתאמצו יותר ליצור רושם ראשוני טוב, ולעמוד במשימות המוטלות עליהם, והמעסיקים ירעיפו שפע של תנאים מועדפים על העובד החדש. עם הזמן, מקום העבודה והקשר בין המעסיק לעובד נכנסים לשגרה, והתנאים המועדפים עשויים להיעלם בהדרגה. בחלק מהמקרים, המעסיקים אף מתחילים להרע את תנאי ההעסקה של עובדים מסוימים ולהעדיף עובדים אחרים.

כשהרעת התנאים הופכת לנטל על העובד

שינויים בתנאי העבודה יכולים להתבטא בעודף משימות או ביחס בלתי הולם, ושינויים אלה בדרך כלל לא יוכרו כ”הרעת תנאי עבודה” המצדיקה תשלום פיצויים במקרה שבו העובד מחליט להתפטר בגינם. לעומת זאת, הלנת שכר לאורך תקופה, שינוי בהיקף משמרות העובד או צמצום משמעותי של שעות העבודה ללא סיבה ממשית – שינויים אלה עשויים לגרום לעובד לעזוב מיוזמתו את מקום העבודה, ועם זאת להיות זכאי לפיצויי פיטורין.

כאשר הדבר קורה במכוון

הסיבה לכך שהמושג “הרעת תנאי עבודה” נכנס לחוק פיצויי פיטורים, סעיף 11(א), היא העובדה שמעסיקים רבים מנסים לגרום לעובדים ותיקים להתפטר מיוזמתם, במקום לנקוט הליך סטנדרטי של פיטורין שיגרור פיצוי פיטורים גבוהים. עובדים אלה ממשיכים לעבוד למרות הרעת התנאים, רק על מנת שלא יאבדו את מקום העבודה, אך פעמים רבות נשברים ומתפטרים. החוק מגן על עליהם, ומעניק להם את הזכות המלאה לקבלת הפיצויים – כאילו פוטרו על ידי המעסיק, הלכה למעשה.

הרעה מוחשית בתנאי העבודה

על מנת להגן על מעסיקים מתביעות בשל “הרעת תנאי עבודה” שאינן מוגשות בתום לב על ידי עובדים המעוניינים להתפטר ממקום העבודה ביוזמתם, ועם זאת לזכות בפיצוי הפיטורין, החוק מגדיר קיומם של מספר תנאים, שאי עמידה בהן תשלול מעובד, הזכאי לפיצויי פיטורין בשל הרעת תנאים, את הזכות לקבלם. כך למשל, על העובד להוכיח שאכן נגרמה “הרעת תנאים מוחשית”, שבגדרה יכולה להיכנס פגיעה בשכר העבודה, שינוי בהיקף העבודה או פגיעה במעמד המקצועי. אולם, גם אלה אינם מוחלטים וכדאי להיוועץ בעורך דין טרם נקיטת צעד כזה או אחר.

WhatsApp chat