dehaze

התנהלות נכונה בפיטורין

באופן כללי, כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד שלו, או כאשר עובד מעוניין להתפטר ממקום עבודתו, הם אינם יכולים לעשות זאת באופן מיידי או פתאומי, אלא עליהם לתת לצד השני הודעה מוקדמת מספר ימים מראש לפני מועד העזיבה וסיום יחסי העבודה ביניהם. חובה זו נובעת מחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס”א-2001.

מטרת מתן ההודעה המוקדמת מטעם המעסיק, הינה לאפשר לעובד המפוטר לחפש עבודה חלופית עוד לפני סיום העבודה שלו, ותוך כדי שהוא עדיין מקבל משכורת. מטרת מתן ההודעה המוקדמת מטעם העובד למעסיק, הינה לאפשר למעסיק למצוא לו עובד חלופי או אולי אף להתארגן מחדש לעבודה בלעדיו, וזאת עוד לפני שהעובד המתפטר סיים את עבודתו.

ההודעה המוקדמת צריכה להינתן בכתב, ויש לציין במסגרתה את יום הוצאת ההודעה, ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי העניין. כמו כן, עליה להינתן מספר ימים מראש, כאשר משך תקופת ההודעה המוקדמת נקבע לפי סוג השכר שמשולם לעובד, חודשי או שעתי, ומשך תקופת ההעסקה שלו. בעיקרון, ככל שהעובד עבד זמן ממושך יותר, כך גם תקופת ההודעה המוקדמת לגביו תהיה ארוכה יותר. אנו מסייעים ללקוחותינו גם להתנהל ולחשב את תקופת ההודעה.

איך מתבצע חישוב תקופת ההודעה המוקדמת לעובד בשכר חודשי – “עובד במשכורת” ?

  • עובד שעבד פחות מחצי שנה, זכאי ליום אחד עבור כל חודש בו עבד במהלך 6 החודשים הראשונים לעבודתו. לדוגמא:  עובד שעבד 3 חודשים, יש לתת לו 3 ימי הודעה מוקדמת.
  • עובד שעבד בין חצי שנה לשנה (כולל), זכאי לקבל 6 ימים עבור כל 6 החודשים הראשונים, ויומיים וחצי נוספים עבור כל חודש נוסף מעבר ל-6 החודשים הללו. לדוגמא: עובד שעבד 8 חודשים, יקבל  6 + (2.5 X 2 = 5) = 6 + 5 = 11 ימים.
  • עובד שעבד למעלה משנה, זכאי לחודש ימים, וזאת בכל מקרה ללא קשר למספר השנים שבהן הוא עבד.

עובד שעבד למעלה משנה, זכאי לחודש ימים, וזאת בכל מקרה ללא קשר למספר השנים שבהן הוא עבד.

  • עובד שעבד עד לשנה (כולל),  יקבל יום אחד עבור כל חודש עבודה. לדוגמא: אם העובד עבד 10 חודשים, הוא זכאי ל-10 ימי הודעה מוקדמת.
  • עובד שעבד בין שנה לשנתיים (כולל), יקבל 14 ימים + יום אחד נוסף עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה. לדוגמא: עובד שעבד שנה וששה חודשים, יקבל 14 + (1 X 3 = 3) = 14+ 3 = 17 ימי הודעה מוקדמת.
  • עובד שעבד בין שנתיים לשלוש שנים (כולל) יקבל 21 ימים + יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השלישית. לדוגמא עובד שעבד שנתיים וארבעה חודשים, יקבל 21 + (1 X 2= 2) = 21 + 2 =  23 ימי הודעה מוקדמת.
  • עובד שעבד למעלה משלוש שנים, יקבל חודש ימים של הודעה מוקדמת, וזאת בכל מקרה וללא קשר למספר השנים שבהן הוא עבד.

על העובד להמשיך להתייצב לעבודתו גם במשך תקופת העבודה המוקדמת, לעבוד בה כרגיל, ולקבל את שכרו הרגיל עבורה. זאת, אלא אם כן המעסיק הודיע לעובד כי הוא מוותר על עבודתו בפועל במשך תקופה זו, אם כי גם במקרה כזה יהיה עדיין על המעסיק לשלם לעובד את השכר הרגיל המגיע לו עבורה. מקרים כאלו נהוגים, למשל, כאשר המעסיק חושש שהעובד יתסיס את יתר העובדים נגדו, יחבל בעבודה או יגנוב ממנו סודות מסחריים, וכדומה.

במידה והעובד או המעסיק, לפי העניין, הפרו את החוק ולא נתנו זה לזה הודעה מוקדמת כדין, על הצד המפר לשלם לצד השני פיצוי בסכום השווה לשכר העובד בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. לדוגמא, אם המעסיק פיטר באופן מיידי עובד שעבד במשך למעלה משנה, ולא נתן לו הודעה מוקדמת של חודש ימים מראש, כפי שקובע החוק, על המעסיק לשלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכר חודש עבודה של העובד.

יחד עם זאת, סעיף 10 לחוק מעניק לעובד ולמעסיק פטור מהחובה לתת הודעה מוקדמת לצד השני, וזאת במקרים הספציפיים הבאים:

  • עובד שמעוניין להתפטר אינו חייב לתת הודעה מוקדמת למעסיק, כאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו שיעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. לדוגמא, כאשר המעסיק מתעמר בעובד, מתעלל בו, ומתייחס אליו באופן מזלזל ובלתי נסבל לחלוטין.
  • מעסיק שרוצה לפטר עובד אינו חייב לתת לו הודעה מוקדמת, בנסיבות שבהן העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, או לפי החלטת בית דין למשמעת שהורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי. בדרך כלל מדובר במקרים בהם העובד ביצע עבירה פלילית, כגון גניבה מהמעסיק או עבירת משמעת חמורה, כגון היעדרות ממושכת מהעבודה ללא הרשאה.

מעסיק שרוצה לפטר עובד אינו חייב לתת לו הודעה מוקדמת, בנסיבות שבהן העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, או לפי החלטת בית דין למשמעת שהורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי. בדרך כלל מדובר במקרים בהם העובד ביצע עבירה פלילית, כגון גניבה מהמעסיק או עבירת משמעת חמורה, כגון היעדרות ממושכת מהעבודה ללא הרשאה.

WhatsApp chat